Hopp til innholdet

Lover, forskrifter og veiledninger

Lov
En lov omfatter de rettsregler som er utferdiget av lovgivningsmakten, i Norge av stortinget og regjeringen i samsvar med Grl.

Forskrift
En rettslig bindende regulering som må ha hjemmel i lov. Forskrifter gis som regel av Kongen i statsråd eller et departement. Forskrift må ha hjemmel i gyldig lov og kan i likhet med lover ikke gis tilbakevirkende kraft. Må ikke være i strid med andre lover.

Veiledning
Kan utøves i både teoretiske og praktiske sammenhenger og innebærer å stimulere til læring og utvikling. To-veis-prosess, alle parter er delaktige.

BFL – bestemmelser for luftforsvaret. Stikkord her er “hva.”
HFL – håndbok for luftforsvaret. Stikkord her er “hvordan.”
BSL – Bestemmelser for sivil luftfart. En samlet oversikt for forskriftene og regelverk.

Brann og eksplosjonsvernloven

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon – mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.
Handler i grove trekk om at kommunen skal føre tilsyn, hva som er særskilte brannobjekter (tunnel, byggverk, miljø, osv) og hvordan brannvesenet skal dimensjoneres.

InnbyggereVaktstyrke
Under 3000 Deltidspersonell uten fast vaktordning.
3000 – 8000Deltidspersonell med dreiende vakt. Flere vaktlag.
8000 – 20000 Heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid.
Mer enn 20000 Heltidspersonell med kasernert vakt.

Det skal utføres praktiske og teoretiske øvelser med slik hyppighet, omfang og innhold at personellets kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet slik at den er tilstrekkelig til at brannvesenet kan løse de oppgaver det kan forventes å bli stilt ovenfor.