Hopp til innholdet

Brann og redningstjenesten

Brannvesenet skal ha akutt innsats for å redde mennesker fra død eller skade.
De er normalt den offentlige organiserte virksomheten som brukes i forbindelse med akutte ulykker eller faresituasjoner.

Ingen etat, institusjon eller organisasjon har ansvaret for redningstjenesten i Norge alene. Den består av samvirke fra flere etater og organisasjoner.

De fire beredskapsprinsippene

 • Ansvarsprinsippet
  Den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på området.
 • Nærhetsprinsippet
  Kriser skal organisatorisk håndteres på lavest mulig nivå.
 • Likhetsprinsippet
  Den organisasjon man opererer med under kriser, skal i utgangspunktet være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig.
 • Samvirkeprinsippet
  Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Organisering av redningstjenesten

Det er etablert en egen organisasjonsplan for hvorledes et skadested skal organiseres, det er et fleksibelt opplegg og kan tilpasses den enkelte aksjon.
Lokal redningsstab: De lokale redningssentraler består av en redningsledelse med politimesteren (eller stedsfortreder) som leder.

Redningsledelsen består av representanter fra:

 • Brannvesenet
 • Helsevesenet
 • Havnevesenet
 • Forsvaret
 • Telenor
 • Lufttrafikktjenesten
 • Sivilforsvaret
 • Frivillige organisasjoner
 • Den Norske Kirke

Skadested og oppbygning

Diverse ressurser:

 • Politi- og lensmannsetaten
 • Helsevesenet og ambulansetjenesten
 • Statens luftambulanse
 • Kommunale brannvesen
 • Luftforsvaret
 • Sjøforsvaret / kystvakt
 • Hæren / HV
 • Sivilforsvaret
 • Luftfartsverkets brann og redning
 • Industrivernet
 • Operatørselskapene
 • Redningsselskapet
 • Sivile helikopterselskaper
 • Norske alpine redningsgrupper
 • Norsk grotteforbund
 • Norsk aero klubbs flytjeneste
 • Norges Røde Kors
 • Norske folkehjelp sanitet
 • Norske redningshunder
 • Norsk radio / samband

Husk på at mange firma og etater er villige til å hjelpe til om nødvendig. Båter har lytteplikt på kanal 16 på maritim VHF og deltar ofte på søk, selv om det bare er en fiskesjark. En del skihotell med snøscootere og traktorer deltar ofte i søk i fjell og snø, osv. Ikke utelukk noe her.